El Govern de Molins de Rei és qui ha d’aturar la instal·lació del crematori

by | set. 25, 2018

Reprobem el Govern municipal per la seva incapacitat en la gestió de la instal·lació d’un crematori a l’equipament del tanatori

A Molins de Rei hi ha un conflicte obert arran que l’adjudicatària Serveis Funeraris de Barcelona, concessionària del Tanatori, ha sol·licitat instal·lar-hi un crematori. El govern ha posat a exposició pública el projecte en plena canícula d’estiu el 8 d’agost donant 15 dies per al·legacions.

És un projecte que els responsables polítics del municipi mantenen en el més absolut silenci (com a mínim el coneixen des de febrer de 2017) i que preveu fins a 2.800 incineracions l’any, totalment allunyat de les necessitats de la Vila (en el 2016 consten 174 defuncions)

En el tràmit, legalment obligatori d’audiència, hi ha veïns que demanen explicacions i presenten al·legacions. Llavors reuneixen els veïns propers al tanatori i comença el reguitzell de mentides i irresponsabilitat d’un govern que no governa, que tira pilotes fora i que sembla especialitzat en les fake news. La responsabilitat de la tramitació i qui dona la llicència és l’Ajuntament junt amb l’informe vinculant de la Generalitat.

A Molins de Rei disposar d’un Tanatori ha suposat un avanç. S’ha facilitat un espai digne pel dol amb les sales de vetlles i , qui ho ha volgut, ha pogut fer un comiat laic o d’altres confessions segons les seves creences i sense cap subjecció religiosa al catolicisme.

A la web municipal hi ha un comunicat (el propi comunicat conté fake news, com l’atribució de competències a l’AMB), que adjunta documents que ens susciten dubtes:

1. El projecte de la instal·lació és visat pel Col·legi d’Enginyers Industrials el dia 2 d’agost de 2017. El mateix projecte assenyala que disposen de l’informe favorable de Compatibilitat Urbanística, aquest informe l’emet l’Ajuntament de la vila i ha de ser anterior a l’agost de 2017.

Si els responsables de l’empresa sol·licitant des d’abans de l’agost del 2017 van contactar amb l’Ajuntament, sent aquests a més els titulars d’una concessió pública, com és que els responsables polítics no es van anticipar i van plantejar els dubtes que ara expressen ?

2. El Plec de Clàusules per a la concessió del domini públic dels terrenys per a construir el Tanatori és un document signat pel secretari de l’Ajuntament el 21 de febrer de 2005. No hi ha data d’acord del Ple, ni la votació corresponent. El document indica les condicions que es demanen a qui presenti la proposta per a la concessió, on no consta cap requeriment perquè hi hagi un crematori.

3. Un altre document és el contracte de data 28 de juliol de 2005. Ens assenyala com obligacions del contractista/concessionari les contemplades en el plec de clàusules i les que ell mateix va presentar com a millores (però enlloc hem pogut llegir quines eren, tot i que, segons sembla entre les millores hi havia instal·lar el crematori).

4. Finalment l’Ajuntament autoritza, per acord del Ple del 27 de febrer de 2017, a l’empresa concessionària inicial Intur Servicios Funerarios, SL, actualment Mèmora Servicios Funerarios, SA, que pugui cedir la concessió a Serveis Funeraris de Barcelona S.A.

També cal suposar que en aquesta data, febrer de 2017, algú de l’Ajuntament va contactar amb els responsables empresarials, i caldria saber si llavors ja tenien el capteniment de fer efectiva la instal·lació del crematori.

5. Qui ha de donar la llicència ambiental és l’Ajuntament, per tant, aquest és qui rep la sol·licitud i qui emet la resolució. Així mateix, també és potestat de l’Ajuntament emetre dictamen de no-idoneïtat del projecte per incompatibilitat urbanística. L’Ajuntament no pot excusar la seva responsabilitat en altres administracions.

6. L’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) tramita un informe que verifica els diferents vectors, però no atorga cap llicència. En el cas concret del Tanatori de Molins de Rei, la PMAA (Ponència Metropolitana d’Avaluació Ambiental) ha emès informe de suficiència i idoneïtat; l’Ajuntament ha emès informe favorable de compatibilitat urbanística i amb l’informe relatiu al vector contaminació atmosfèrica, el qual l’emet la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, com una de les activitats que ha de disposar d’informe preceptiu de l’òrgan competent (Generalitat de Catalunya) en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric per integrar a la resolució i que amb posterioritat i com és preceptiu haurà d’autoritzar la llicència o no l’Ajuntament que en té la competència.

Fetes aquestes consideracions prèvies, queda clar que qui té competència per atorgar la llicència és L’Ajuntament i que no hi valen excuses, ni fake news. Si creuen que tot i ser un projecte que s’ajusta a normativa, però no és d’interès pel municipi, que està sobredimensionat i que el servei de crematori el tenim proper a Roques Blanques d’El Papiol, el deneguen i santes pasqües.

Caldrà atenir-se a la possible reclamació dels sol·licitants via tribunals. Per tot això, és gravíssima la irresponsabilitat de no anticipar-se als fets, de no haver negociat amb l’adjudicatari del tanatori, perquè s’avingués o a no executar la instal·lació (recordem que es va presentar com a millora del servei de tanatori). No hi ha cap obligatorietat de fer-la efectiva.

Per tot això:
Reprovem al Govern de l’Ajuntament per la seva absoluta manca de responsabilitat en la gestió d’una llicència (activitat reglada) i la incapacitat d’anticipar-se a allò que pot generar inquietud social.
Suggerim:

1. Comprovar si el crematori proposat és o no és el que es va oferir com a millora en el plec de clàusules de la concessió. Ja que si era una millora admesa, forma part del contracte.

2. Iniciar immediatament converses amb l’empresa concessionària perquè s’avingui a retirar i reconsiderar la viabilitat del projecte a la llum d’un procés participatiu obert i amb un suport tècnic objectiu.

3. Contractar un equip d’experts per fer el següent:

– Anàlisi de les emissions que s’indiquen en el projecte, comparant-les amb les emissions de les mateixes substàncies en el conjunt del municipi i a l’entorn immediat de les instal·lacions. I d’altres elements com sorolls, dimensionament del projecte, etc.

– Anàlisi de la necessitat objectiva pel municipi d’una instal·lació de crematori, per una població de 25.000 habitants i expectatives de creixement.

– Inici d’un procés d’informació objectiva i transparent a totes les persones veïnes i a qui estigui interessat, per tal d’establir i ponderar dubtes i pors i certeses.

– Nota: per contractar aquest equip es pot sol·licitar ajut econòmic a la Diputació de Barcelona, perquè mitjançant el catàleg de suport als ajuntaments; així no carreguem el pressupost municipal.
Proposem:

1. Al govern i als partits que en formen part, una rectificació pública sobre les informacions donades que no s’ajusten a la realitat referent a qui té la responsabilitat d’autoritzar l’activitat.

2. El compromís de les forces polítiques del consistori d’atendre i respectar la inquietud del veïnat i de tota la població, facilitant-los una participació activa per fer conèixer a fons el projecte i les alternatives, acompanyats de les persones professionals objectives.

Jordi Pedrol és coordinador d’iniciativa per Molins de Rei

Aquest article ha estat publicat originalment per www.viumolinsderei.com

0 Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: