Comunicat sobre moció al ple del 4 juny sobre el sector industrial de les Llicorelles

by | juny 10, 2020

COMUNICAT MOLINS EN COMÚ i MOLINS CAMINA-PODEM

Sobre Moció al ple del 4 juny sobre el sector industrial de les Llicorelles

Quant es produeix un moviment ciutadà, entorn d’un assumpte de competència municipal, com són les obres d’urbanització del sector industrial de Riera del Molí II (Les Llicorelles), el ple no pot restar al marge, i s’ha de permetre que l’Ajuntament sigui el lloc, entre d’altres, per debatre i recollir el posicionament dels grups socials i les preocupacions dels grups polítics i dels vilatans.

Els Grups municipals que subscriuen aquest comunicat, vam promoure una moció d’urgència al ple del 4 de juny, per a la creació d’una comissió de seguiment sobre totes les qüestions relacionades amb el Pla Urbanístic de les Llicorelles que tanta expectació i debat vilatà està originant.

A més de la moció d’urgència, es van formular unes preguntes al govern doncs hi han moltes qüestions que han de ser aclarides al conjunt de la ciutadania. Demanem informació, transparència i documentació sobre:

Els requisits demanats per l’Autoritat del Transport Metropolità en matèria de millores de mobilitat, transport públic i l’impacte singular, així com la proposta de finançament d’aquestes mesures i si s’ha produït la validació favorable escrita a tot el procés.

També posem l’ull en el Projecte d’Urbanització del polígon industrial que és de competència totalment municipal, creiem que serà necessari fer un acurat seguiment de l’execució de les obres i també dels procediments de tramitació i dels costos econòmics.

Per últim, preguntem sobre la figura del Pla de Reparcel·lació on es demana quines són les càrregues suportades per les parts implicades i si ja s’ha produït alguna petició de llicència d’obres majors per construir les naus industrials i llicència ambiental per posar en marxa les activitats logístiques.

Dubtem que s’hagi compromès del tot la recuperació paisatgística i ecològica de la Riera de Vallvidrera per convertir-la en un autèntic connector biològic entre el Parc Natural de Collserola i el Parc Agrari a la zona del riu Llobregat. Ens preocupa que el moviment de terres ha afectat zones fora de l’àmbit del pla parcial i que encara falten desmantellar edificacions antigues amb teulades de fibrociment, altament contaminant en el seu desballestament.

L’aturada de les obres serà possible si es detecten deficiències en l’execució i especialment si es vulnera la normativa urbanística i ambiental. Per això creiem que és tan necessària aquesta comissió de seguiment.

Gerard Corredera (Molins en Comú)
Anna Aroca (Molins Camina-Podem)

Molins de Rei, 9 de juny de 2020

0 Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: