Saps el que volem fer per Molins?

Descarrega el Resum del programa

Descarrega el programa sencer

UN NOU AJUNTAMENT

Nosaltres anem a fer un nou ajuntament que sigui nou per fora i per dintre.

Encapçalat per persones comunes que volen una governança moderna, verda, feminista, diversa, innovadora, educadora i saludable.

Amb uns edifi cis de serveis públics moderns i dignes on la ciutadania se senti atesa.

On els treballadors i les treballadores públics puguin desenvolupar la seva professionalitat amb la màxima efi ciència i reconeixement professional. Reorientació política dels recursos humans.

Capaç d’innovar en matèria d’educació, cultura i esport. Amb l’educació, la cultura i l’esport al servei de l’equitat i la igualtat social.

Capaç d’assolir els reptes mediambientals i de prendre mesures de mitigació del canvi climàtic, lluitant contra la contaminació atmosfèrica, en defensa de la salut pública i que tingui cura de la biodiversitat urbana i dels espais naturals.

Que incorpori polítiques modernes en matèria d’energia, fonamentades en les energies renovables i en l’estalvi energètic, establint mesures de lluita contra la pobresa energètica. Pla Energètic de Vila.

Que treballi de valent per a la cohesió social i territorial del municipi, recuperant el Pla local per a la cohesió social i territorial, aprovat i no desenvolupat.

Que re-orienti la gestió de molts dels seus serveis públics, que es fan mitjançant contractes, cap a d’altres sistemes de gestió directa o en cooperació amb institucions públiques supramunicipals. Ens referim a serveis com la gestió de la distribució de l’aigua o de la recollida de residus.

Que orienti l’urbanisme vers la sostenibilitat i que incorpori polítiques d’habitatge que garanteixin l’accés a un habitatge digne per a totes les persones. En noves promocions, reserva del 30 % d’habitatge protegit.

Que de manera realista impulsi l’economia del municipi fomentant l’agricultura, la industria, el comerç i els serveis.

Que millori les relacions entre el govern i la ciutadania amb nous canals de comunicació i de participació. Xarxa Decidim.

Que estableixi i compleixi el Pla estratègic de contractació (obres i serveis), el Pla d’acció de mandat i el Pla d’inversions.

Que compleixi la gestió pressupostària equilibrada i justa, millorant les eines tècniques per aconseguir el màxim rendiment dels recursos econòmics. Cal efi ciència en matèria de recaptació i obtenir les màximes aportacions d’altres administracions. Farem que la fi scalitat sigui justa “qui menys té, menys paga”. Ningú es pot quedat sense servei per difi cultats econòmiques (ajuts i/o tarifació social).

Que porti a terme una política d’inversions ajustada prioritzant les necessitats reals, mantenint un equilibri just de l’endeutament i de càrrega fi nancera.

Ens disposem a impulsar un Nou Ajuntament per una vila solidària i cooperadora que es faci seus de manera clara els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible pel 2030, tal com han acordat les Nacions Unides.

VILA VERDA

Són prioritàries les polítiques municipals relacionades amb els recursos naturals: terra, aire i aigua. Ens ocuparem de l’energia, l’ús dels materials, la cura de la biodiversitat, l’agricultura i el bosc.

PLA ENERGÈTIC DE VILA

Transformarem la política energètica amb mesures contra la pobresa energètica. En la lluita contra el canvi climàtic promourem l’estalvi de l’energia i l’ús de renovables . Farem el Pla d’acció d’energia sostenible i clima i el Pla d’eficiència energètica. Potenciarem l’empresa pública Molins d’Energia i l’Operador Metropolità. Bonificarem l’IBI afavorint energies renovables i estalvi.

RESIDUS / RECICLATGE / REUTILITZACIÓ

Establirem el Pla de prevenció de generació de residus, incorporant objectius del programa metropolità i de l’Estratègia Catalana de Residu Zero. La taxa d’escombraries premiarà la seva reducció. Fomentarem el retorn d’envasos. Tornarem a aplicar mesures d’educació ambiental. Garantirem l’efi ciència dels sistemes de recollida, neteja pública, la jardineria, la poda i la cura dels espais de les mascotes.

PAISATGE URBÀ I ESPAIS NATURALS

Contribuirem a evitar la pèrdua de biodiversitat. Promourem el Pla director del verd urbà i la biodiversitat. Naturalitzarem i ordenarem les àrees i espais enjardinats i els entorns naturals de Collserola, el Llobregat i les rieres. Farem compatible la riquesa biològica amb la presència humana i les activitats tradicionals dels entorns rurals. Reforçarem l’estructura vegetal de places, carrers i jardins per enriquir-ne la biodiversitat, fent més ecològica la gestió amb un canvi de model amb plantes autòctones.

QUALITAT AIRE / AIGUA / ALIMENTACIÓ

Promourem una alimentació saludable, de productes de proximitat i lluitarem contra el malbaratament alimentari. Incidirem en la millora de la qualitat de l’aire de manera conjunta amb l’entorn metropolità amb les següents eines: Pla de millora de qualitat de l’aire, Pla de mobilitat urbana i el Pla director de clavegueram. Pantalles acústiques a la B23. Impulsarem la nova gestió pública, directa o metropolitana del servei de distribució d’aigua. Millorarem l’ús racional i l’estalvi, així com la qualitat i el sabor de l’aigua.

PROTECCIÓ DEL TERRITORI / IMPULS DE L’AGRICULTURA

Continuarem afavorint el Parc Agrari. Facilitarem altres indrets que mantinguin i recuperin el patrimoni agrícola i forestal, ordenant l’agricultura periurbana al pla i a la muntanya. Impulsarem bones pràctiques alimentàries als menjadors escolars i la cuina saludable amb productes km0.

ESPAIS PUBLICS COMUNS ACOLLIDORS

Treballarem per tenir espais públics i equipaments d’escala humana per a totes les edats i condicions. Farem la vila habitable, saludable, acollidora i inclusiva que promogui la convivència, el treball i les relacions, així com la creativitat, el gaudi i l’equitat

EQUIPAMENTS DE QUALITAT

Farem un nou Ajuntament amb uns edifi cis de serveis públics moderns i dignes per donar millor atenció ciutadana. Atendrem les prioritats de la gent gran i reclamarem a la Generalitat una nova residència, oferint la col·laboració municipal. Promourem habitatges amb serveis comuns per a les persones grans. Reorientarem el Pla d’equipaments, tot potenciant la personalitat dels edifi cis. El Molí serà centre de referència cultural. Instal·larem plaques fotovoltaiques als edifi cis públics.

VIA PÚBLICA ENDREÇADA

Farem manteniment preventiu i crearem una Brigada municipal d’intervenció ràpida. Promourem l’art mural de qualitat al carrer. L’accessibilitat és bàsica; els ascensors sobre les vies han de funcionar i a més hi construirem una rampa. Implantarem disciplina i control a les empreses que operen a la via pública com gas, electricitat, telefonia i d’altres. Facilitarem la convivència i el civisme amb les mascotes, ampliant i equipant els seus espais de lleure, fent campanyes de bona tinença i salut dels animals conjuntament amb els veterinaris/es.

URBANISME ECOLÒGIC

Considerem la vila com un ecosistema. Dissenyarem des de l’urbanisme una vila equitativa, accessible, socialitzadora, inclusiva i amb perspectiva de gènere. Garantirem la transparència i la participació en l’aprovació de les modifi cacions de planejament i dels plans d’urbanització. Contribuirem a l’elaboració del Pla director d’urbanisme a l’Àrea Metropolitana que substituirà el PGM del 1976. Protegirem efectivament el patrimoni arquitectònic, agrícola i natural. Ordenarem l’urbanisme dels polígons industrials. Elaborarem un programa d’actuació que fi xi les prioritats de les grans millores en els espais públics que permetin una major connectivitat i cohesió territorial i que faci reviure la xarxa de parcs i places urbanes com espais d’encontre, convivència i festa. Dotar de serveis i dignifi car les condicions de vida de les persones que viuen a La Rierada i Vallpineda actuant de manera compatible amb el Parc Natural.

MOBILITAT I TRANSPORT

Defensarem el transport públic: el TramBaix, el tren (la millora l’Estació i la T-mobilitat), els busos interurbans i el Molinsbus tant al casc urbà com a les zones habitades del parc de Collserola. Fomentarem l’accessibilitat dels vianants a tota la xarxa urbana i la superació de barreres arquitectòniques. Facilitarem i ordenarem l’ús de la bicicleta o patins. Facilitarem les zones de càrrega i descàrrega com indrets estratègics pel comerç. L’abús del vehicle privat promou el col·lapse. Crearem zones d’aparcament dissuasiu, aprofi tant la remodelació de parcs com el del Pont de la Cadena.

SEGURETAT PUBLICA I PROTECCIÓ CIVIL

La llibertat i la seguretat són indestriables. La seguretat ciutadana exigeix fer front a riscos i emergències. Contractarem més agents i en millorarem la direcció i la formació continua. Defensarem un sistema d’accés al cos de policies locals únic a tot Catalunya a través de l’Escola de Policia. Actualitzarem i aplicarem el Pla local de seguretat pública i el de seguretat viària. Exigirem més Mossos d’Esquadra. Establirem la col·laboració estable amb el Parc del cos de bombers de Sant Feliu, promovent prevenció de pobresa energètica i del risc d’incendi. Aplicarem els Plans de Protecció Civil. Potenciarem l’Agrupació de Defensa Forestal-ADF. Serem proactius en la lluita contra la violència masclista i de gènere. Establirem la fi gura del mediador social en seguretat i convivència.

VILA OBERTA I DEMOCRÀTICA

Promourem la implicació de les persones a la vida social i pública. Ens comprometem a que la participació sigui efectiva i no l’embolcall i justifi cació de les decisions dels responsables públics. Participació i transparència són eixos transversals de totes les regidories i per a la gent.

PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Modernitzarem l’administració local potenciant l’ús de les tecnologies de la informació i el coneixement. Atendrem digitalment 24 hores. Facilitarem la superació de la fractura digital, tothom ha de conèixer l’acció pública, els projectes i la seva execució. Potenciarem les telecomunicacions com la cobertura wifi , la formació tecnològica i alternatives als grans monopolis de distribució amb projectes cooperatius i oberts, com el cas de Guifi .net o Som Connexió, orientades al consum responsable, preu just i intercanvi. Elaborarem programes de participació efectiva i activa amb la joventut, des de les primeres etapes formatives de l’ensenyament secundari. Impulsarem accions que promoguin que les persones grans continuïn els seus projectes vitals i la plena activitat social i comunitària.

OBSERVATORI SOCIAL

Promourem la cohesió social i la convivència com a prioritat. En l’elaboració de les polítiques locals es tindrà en compte la informació de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat i d’altres fonts de coneixement metropolitanes. Sistematitzarem les dades de l’evolució social de proximitat a través dels consells de participació i el contacte permanent amb les organitzacions socials.

ASSOCIACIONISME

Protegirem l’associacionisme com a bé comú. Potenciarem el teixit associatiu amb serveis d’assistència per la gestió. Facilitarem nous projectes col·lectius o cooperatius entre persones i entitats. Valorem la xarxa social d’entitats com impulsores de la convivència, la cohesió i el benestar.

COMUNICACIÓ LOCAL

Volem que els mitjans de comunicació de titularitat pública o fi nançats pel municipi siguin oberts, plurals i democràtics i que impulsin la vida social i comunitària. Renovarem els sistemes de comunicació de l’Ajuntament per fer una informació objectiva i veraç, sotmesa a la pluralitat i al respecte de la diversitat. Adoptarem sistemes “open data”. Facilitarem que l’equip professional i el voluntariat de RMR facin que l’emissora continuï sent capdavantera i promogui un periodisme obert, lliure i plural que genera informació, opinió i coneixement. Incorporarem les tecnologies al servei d’una administració oberta, participativa i transparent. Incorporarem les tecnologies al servei d’una administració oberta. Farem un portal web municipal del segle XXI. Fomentarem els mitjans de comunicació respectant-ne la professionalitat i l’objectivitat.

HABITATGE

Exercirem de debò les competències municipals en matèria d’habitatge. Aprofi tarem les eines metropolitanes per aconseguir un habitatge digne per a tothom. Inclourem en el planejament urbanístic la reserva del 30% en les noves promocions per habitatge protegit. Reforçarem l’Ofi cina Local d’Habitatge. Elaborarem i executarem el Pla local de l’habitatge 2020-2025. Previndrem desnonaments i desenvoluparem una política activa de lluita contra la pobresa energètica (aigua, gas, electricitat). Vincularem les polítiques d’habitatge amb els programes de transició energètica. Promourem formes diverses de tinença d’habitatge com lloguer, cooperatives, masoveria i d’altres. Activarem la Taula de l’Habitatge i impulsarem la col·laboració amb la PHA i tots els sectors implicats.

FEMINISME, LGTBI, EQUITAT I SOLIDARITAT

Reforçarem els valors republicans de la igualtat, la llibertat i la fraternitat. Ens guia l’equitat, la solidaritat i la cooperació. Desenvoluparem programes transversals que fomentin els drets humans: Programa de polítiques feministes per a l’equitat i la igualtat, Programa de cooperació internacional i de lluita per la pau, Programa d’acollida de persones refugiades que fugen de la fam o de la guerra (amb especial atenció als menors), Programa de reconeixement de les diversitats sexuals, socials i culturals. Garantirem que tothom visqui d’acord amb la seva orientació religiosa, d’origen, sexual, afectiva o de gènere. Farem que el Pla LGTBI es porti a terme impulsant espais de debat i coneixement.

VILA EDUCADORA I CULTURAL

L’educació i la cultura són pilars fonamentals de la societat. Potenciarem la vila com escola i universitat popular, promovent la formació i l’educació al llarg de la vida. Promocionarem la creació artística, les arts plàstiques, el cinema, el teatre, la música i la dansa. Protegirem el patrimoni cultural i la memòria històrica.

VILA EDUCADORA I PLA EDUCATIU

Defensarem l’educació pública catalana, de qualitat, laica, crítica, coeducadora, inclusiva i democràtica. Treballarem per una planifi cació escolar adequada. Crearem, amb recursos, l’Ofi cina Municipal d’Escolarització. Garantirem l’educació infantil pública de 0-3. Ampliarem la Formació professional. Atendrem les necessitats educatives especials. Promourem les escoles públiques i els centres cívics com a referents de la cultura i l’educació en el seu entorn. Actualitzarem el Pla Educatiu de Vila, el dotarem de recursos i l’executarem. Actuarem contra les desigualtats educatives. Reactivarem i consolidarem la Xarxa d’AFA (famílies). Exigirem a la Generalitat la dotació de menjadors escolars a secundària i beques de menjador per aquesta etapa. Considerem els menjadors escolars com a necessitats bàsiques i com eines educatives. Ens ocuparem de l’Escola de Música i la potenciarem.

CULTURA, PATRIMONI COMÚ

La diversitat cultural és un valor i la inclusió de la diversitat una riquesa. Traçarem els eixos d’una política cultural per als propers anys que planifi qui i equilibri el desenvolupament cultural de la vila. Reforçarem el teixit associatiu per promoure activitats i campanyes que posin en valor la diversitat. Recuperarem que Molins de Rei sigui un referent de l’activitat cultural a la comarca. Potenciarem la gestió d’equipaments i serveis, coordinant programacions i activitats anuals. Promourem el Molí i la biblioteca com a centre que irradií cultura i universitat popular. Promourem el Museu i revitalitzarem l’Arxiu. Impulsarem jornades de patrimoni, memòria històrica i cultura popular. Des de la Federació Obrera impulsarem la recerca de la memòria del moviment obrer i del món del treball avui. Enriquirem la personalitat cultural de la vila amb les festes i les tradicions d’arreu. Potenciarem el vincle amb les xarxes culturals comarcals i metropolitanes.

ESPORT AL SERVEI DE LES PERSONES

Fomentarem la salut i la qualitat de vida mitjançant la promoció i la pràctica de l’esport com a hàbits saludables. Recolzarem l’esport per a tothom i l’esport federat, especialment l’esport femení i per les persones amb diferents capacitats. Cuidarem horaris equilibrats i saludables de l’activitat esportiva. Continuarem amb la millora i el manteniment de les instal·lacions esportives i gestionarem nous projectes com el de La Granja.

OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Dinamitzarem l’economia local. Millorarem la qualitat de vida i contribuirem a la creació d’ocupació de qualitat. Impulsarem l’activitat social, l’atenció a les persones, la cultura i l’esport com eines de promoció social i ocupació.

Enfortirem l’economia social i solidària. Farem una tramitació àgil i ràpida per a les activitats econòmiques i l’emprenedoria. Potenciarem el Centre Garcia-Nieto com a instrument de planifi cació en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local i d’ocupació. Elaborarem el Llibre blanc del futur del(s) treball(s). Impulsarem el desenvolupament dels diversos polígons d’activitat econòmica, tant els industrials (El Pla i Riera del Molí) com els de caràcter agrícola i forestal (Parc Agrari i Collserola), cercant diàleg, col·laboració i consensos amb les organitzacions empresarials, sindicals i acadèmiques. Potenciarem el desenvolupament de projectes d’economia circular per una economia respectuosa amb els recursos (matèries, energia i aigua). Elaborarem un Pla estratègic pel comerç de proximitat. Revitalitzarem la Fira de la Candelera en la seva vessant econòmica-festiva-popular, i potenciarem una visió innovadora i d’atractiu turístic cap a la qualitat amb l’horitzó de la propera 170 edició.

VILA CUIDADORA

Ens comprometem a reduir l’impacte dels factors d’exclusió social i superar les desigualtats produïdes pels efectes de la crisi que han empitjorat les condicions de vida de les persones, així com les expectatives de millora.

Aplicarem el Pla Local per la Cohesió Social i Territorial. Posarem al centre de les prioritats la vida de les persones. Recolzarem a les cuidadores familiars. Exigirem recursos a la Generalitat perquè compleixi la llei de la dependència i ampliarem Serveis d’Atenció Domiciliària, així com la nova Residència. Desenvoluparem el programa “Estem amb tu” per combatre la solitud i la vulnerabilitat de la gent gran. Emprendrem projectes de salut comunitària, salut mental i garantia d’universalitat de l’atenció domiciliària, aplicant tarifació social progressiva. Promourem ajuts per afrontar despeses de salut buco-dental, salut visual, ajudes tècniques i pròtesis. Ampliarem els Serveis Socials.

Arxius